Mogelijk gemaakt door:

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van producten en diensten door Stichting Orthokennis te Amsterdam aan Health Care Professionals ("HCP's of "HCP").

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, inschrijvingen en bestellingen van clinics en/of boeken waaruit tussen HCP en Stichting Orthokennis (“Orthokennis”) een overeenkomst tot stand komt, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de HCP slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Orthokennis uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De HCP met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is ge-contracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaar-den op latere overeenkomsten tussen hem en Orthokennis.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen Orthokennis en HCP komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de HCP een aanbieding van Orthokennis accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Orthokennis beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs

3.1 Alle door Orthokennis genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 Orthokennis behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze door Orthokennis worden ingevoerd.

4. Betaling

4.1 Voor de betaling kan HCP uitsluitend gebruik maken van de door Orthokennis aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Bij niet tijdige betaling, en een tweede herinnering nodig is, wordt een bedrag van EUR 5,00 aan kosten in rekening gebracht.

4.4 Indien de betaling na de tweede herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Orthokennis gerechtigd de inschrijving voor een clinic eenzijdig te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op HCP te verhalen.

4.5 Indien cursusmateriaal wordt uitgereikt in het kader van de clinic blijft of een boek geleverd wordt op bestelling, dan dit in eigendom van Orthokennis totdat HCP de clinic of het boek heeft betaald.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Orthokennis per post of elektronisch verstuurd.

5. Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Levering van boeken en/of cursumateriaal geschiedt op kosten van Orthokennis op het bij de bestelling opgegeven adres.

5.2 Bestellingen worden over het algemeen binnen 24 uur na bestelling verzonden waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop DPD in het betreffende gebied bezorgt (niet op zaterdagen). Orthokennis biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.3. HCP is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Orthokennis de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en EUR 8,00 aan verzend- en handlingkosten in rekening brengen.

6. Annuleren aankoop product

6.1 Bij de aankoop van een product heeft HCP de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal HCP zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. HCP zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de HCP van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Orthokennis retourneren conform de door Orthokennis gegeven instructies.

6.3 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Stichting Orthokennis, Peiter Lieftinckweg 29, 1505 HX, Zaandam.

6.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Orthokennis tenzij HCP zelf een fout heeft gemaakt waardoor het product geretourneerd wordt. In dat geval kan EUR 5,00 aan verzendkosten in rekening gebracht worden aan HCP.

6.5 Indien HCP de producten reeds betaald heeft, zal Orthokennis de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan HCP terugbetalen.

7. Inhoud clinic

7.1 Het programma van een clinic staat beschreven op de website of in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Orthokennis dat op een bepaalde clinic betrekking heeft. Orthokennis behoudt zich het recht voor wijzigingen in de clinic aan te brengen. Orthokennis zal HCP daarvan tijdig op de hoogte stellen.

7.2 Alle van of namens Orthokennis in het kader van een clinic door HCP verkregen informatie en materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van HCP of diens organisatie.

7.3 Orthokennis behoudt zich het recht voor het tijdstip, locatie en plaats van de clinic te wijzigen. Orthokennis zal de HCP daarvan tijdig op de hoogte stellen. Orthokennis behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde docenten te vervangen.

7.4 Orthokennis zal voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de clinic zorgdragen.

8. Annulering clinic

8.1 Annulering door HCP van zijn deelname aan een clinic is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk (per post of e-mail) geschiedt.

8.2 Bij schriftelijk annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering per e-mail is het tijdstip van ontvangst van het e-mailbericht door Orthokennis beslissend voor het tijdstip van annulering.

8.3 Als HCP zich voorafgaand aan de clinic afmeldt (uiterlijk één dag van tevoren), worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht en wordt de factuur volledig gecrediteerd en teruggestort indien de factuur reeds betaald is. Als HCP echter niet heeft deelgenomen aan de clinic, maar dit niet heeft doorgegeven, wordt de factuur niet gecrediteerd in verband met (reserverings)kosten die reeds gemaakt zijn.

8.4 Ingeval de HCP niet in staat is een clinic bij te wonen, is de HCP bevoegd een vervanger aan de clinic te laten deelnemen.

9. Gegevensbescherming

9.1 Orthokennis gaat zorgvuldig om met de de persoonsgegevens van HCP. De door HCP aan Orthokennis verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, conform de eisen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Orthokennis zal persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. De persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met de hoofdsponsor Vitals en met door Orthokennis zorgvuldig geselecteerde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en/of bij de marketingactiviteiten. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring.

9.2 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming om mail te ontvangen van stichting Orthokennis en om, indien nodig, telefonisch benaderd te worden. Indien u dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de afdeling klantenservice van stichting Orthokennis.

9.3 Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming om ook mail te ontvangen van de sponsor Vitals Voedingssupplementen en om, indien nodig, telefonisch benaderd te worden. Indien u dit niet wenst kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de afdeling klantenservice van Vitals Voedingssupplementen.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Orthokennis garandeert slechts dat de door haar geleverde producten en diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Orthokennis verstrekte informatie bestemd danwel geschikt zijn voor de doelgroep waarvoor zij op grond van de door Orthokennis verstrekte informatie bestemd zijn.

10.2 Orthokennis garandeert dat de producten voldoen aan de even-tuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor het gebruiksdoel en de doelgroep.

10.3 HCP garandeert dat zij handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf in de gezondheidszorg.

11. Wijzigingen

11.1 Orthokennis behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

12. Ontbinding

12.1 Indien en voor zover de HCP niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met de overeenkomst heeft Orthokennis de keuze: a. ofwel de HCP de gelegenheid te geven om binnen een door haar gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, ter vrije keuze van Orthokennis, door een verklaring te ontbinden zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, waartoe zij even eens gerechtigd is indien de HCP binnen de door Orthokennis onder a. gestelde termijn niet of niet behoorlijk nakomt, een en ander onverminderd het recht van Orthokennis om volledige ver-goeding van alle schade en kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig dan wel gebrekkig nakomen door de HCP te vorderen.

13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Op alle verbintenissen tussen Orthokennis en de HCP is Neder-lands recht van toepassing.

13.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Orthokennis en de HCP, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met stichting Orthokennis.